INFORMÁCIE
 

Data Trezor Disc - DTD, jediné DVDR s nemennou keramicko-kovovou záznamovou vrstvou. Váš trezor pre dáta a archiváciu.


Technológia „DTD” sa odlišuje od ostatných CD-R , DVD-R/+R predovšetkým v záznamovej vrstve. Pôvodná organická je u „DTD” nahradená anorganickými keramicko-kovovými materiálmi, ktoré lepšie chránia dáta pred vplyvmi prostredia. Nedochádza tak k prirodzenému stárnutiu záznamovej vrstvy, ako u organických diskov.

PROBLÉM STRATY DÁT U OPTICKÝCH NOSIČOV
    Štandardne používané materiály pre záznamovú vrstvu CD-R sú hlavne organické látky zo skupín „cyanine” a „phtalocyanine”. Nevýhodou organických látok zo skupiny cyanine je ich kryštalická štruktúra pohlcujúca vlhkosť a zmena vlastností v čase spôsobená denným svetlom.  Všeobecne povedané, vypálený záznam na CD-R aj na DVD-R/+R je vo forme „pitov” čo sú vypálené značky v rôznych dĺžkach (napríklad u CD-R sa jedná o dĺžky od 3T až po 11T, takže vypálené značky majú celkom 9 rôznych dĺžok a medzery majú tiež 9 rôznych dĺžok, u DVD-R/+R je navyše dĺžka 14T).
    Po vypálení záznamu do organickej záznamovej vrstvy zo skupiny cyanine dochádza k zmene veľkostí kryštálov záznamovej vrstvy vplyvom vlhkosti, a tým k zmene veľkosti vypálených pitov v takej miere, že čítacia mechanika prestáva byť časom schopná rozlišovať veľkosti jednotlivých pitov a tým dochádza k následnej nečitateľnosti disku.
    Súčasné prispôsobovanie záznamovej vrstvy na báze cyanine požiadavkam na vysoké zápisové rýchlosti, vedie k zvýšeniu citlivosti na svetlo a tým k nestabilite dát v čase.
    K tomu vštkému je potrebné ešte spomenúť problematiku korózie vrstvy „reflektora“. Na trhu je dostupných niekoľko výrobkov ako CD-R tak DVD-R/+R „pre archiváciu dát“, kde je nejčastejšie  použitý materiál reflektora - čisté striebro, nahradený zlatom. Nesmieme ale zabúdať na to, že všetky tieto výrobky „pre archiváciu dát“ majú odstranený iba problém korózie reflektora a výrobcovia týchto optických diskov už ďalej nespomínajú skutočnosť použitia štandardných organických materiálov pre záznamovú vrstvu.
    Záznamové vrstvy štandardných DVD-R/+R majú všetky vyššie spomenuté nedostatky a teda majú problémy s čitateľnosťou v časovom horizonte 2 až 10 rokov.

RIEŠENIE TRVALÉHO ULOŽENIA DÁT
    Vyššie uvedené skutočnosti viedli k vývoju DVD+R „recordable” DATA TRESOR DISC optického archivačného disku so záznamovou vrstvou na základe kovov a polokovov. Vlastnosti použitých anorganických materiálov, spolu s technológiou viacpozičného plazmového naprašovania, zaisťujú nemennú veľkosť pitov vypáleného záznamu v čase za súčasného odstránenia problému korózie reflektora. Vypálené „pity“ digitálneho záznamu tvoria permanentný záznam, ktorý nie je možné vymazať a ani prepísať ako je tak napríklad u technológií optických diskov RW (rewritable). „DTD” nepotrebuje vykonávanie periodickej kontroly stavu záznamu vypálených dát a tým sú počiatočné zvýšené náklady na obstaranie disku, spôsobené nákladnou technológiou viacpozičného plazmového naprašovania,
rýchlo naspäť. Tým, že nie je nutné archivovaný záznam prepaľovať na ďalšie a ďalšie kusy štandardných recordable diskov odpadá tiež likvidácia odpadu vo forme zle čitateľných diskov, ktoré bolo nutné nahradiť.

Hlavné prednosti

    * oproti štandardnému DVD+R žiadny z použitých materiálov záznamovej vrstvy nepodlieha prirodzenému stárnutiu
    * dôkladným výberom prvkov pre jednotlivé vrstvy je zaistená stálosť zaznamenaných dát
    * odolnosť voči svetlu, UV žiareniu, vlhku, zvýšeným teplotám, magnetizmu a radiácii
    * táto technológia sa vývojom môže aplikovať na optické média s vyššou kapacitou, pri zachovaní kvality a životnosti
    * zložená keramicko-kovová vrstva má podobné vlastnosti ako keramické dosky s klinovým písmom z doby Mezopotámie, ktoré sú zachované i dnes, po niekoľko tisíc rokoch


TECHNICKÉ VYSVETLENIE VÝROBNÉHO PROCESU „DTD”
    Na výrobnej linke sú na dvoch vstrekovacích lisoch súčasne vyrobené dve polovice disku s priemerom 120 mm a hrúbke 0,6 mm z opticky čistého polykarbonátu (plastu), kde prvý (Layer0) obsahuje vylisovanú „U” drážku (groove) v špirále od stredu k vonkajšiemu okraju pomocou lisovacieho nástroja – matrice (stamper). Druhá (Layer1 - dummy) má funkciu kryciu a ochrannú proti mechanickému poškodeniu záznamovej vrstvy finálneho výrobku.
    Tvar a veľkosť „U” drážky je dlhodobým vývojom presne stanovená a v priebehu výroby je meraná s presnosťou na 0,1 nm prístrojom AFM (Atomic Force Microscope). Do tejto drážky je oproti štandardnému rotačno odstredivému nanášaniu organickej svetlocitlivej vrstvy, známej z výroby DVD+R, nanášaná v špeciálnom zariadení skupina vrstiev z presne vybratých prvkov splňujúcich tie najprísnejšie kritéria odolnosti a imunite voči svetlu, UV žiareniu, radiácii, vlhku, magnetizmu a ďalších vplyvov okolitého prostredia. Tieto vrstvy (ochranné, zápisové a reflexné) sú nanášané celkom v deviatich vákuových komorách technológiou plazmového naprašovania v plynovej ochrannej atmosfére, čím je zaručená absolútna homogenita (vyrovnanosť) vrstiev. Proces nanášania je pravidelne kontrolovaný presným optickým meraním na zariadení Elipsometer s presnosťou na 0,01 nm.
    Po metalizačnom procese sú obe polovice archivačného disku „DTD” zlepené špeciálne vyvinutým lepidlom s maximálnou odolnosťou voči vyššie uvedeným vplivom a finálny výrobok prechádza konečnou optickou kontrolou. Tu sú vyradené výrobky nesplňujúce kvalitu podľa noriem ECMA (European Computer Manufacturers Association). To sú napr. stanovené limity chýb vo vrstvách a kvalitatívne podmienky ostatných opticko-mechanických vlastností.zpět>>

 
  © DISKUS s. r.o. 2008
SK / EN
design: ČeskýWebServis