INFORMÁCIE
 

Netradičné kamery do auta Eyecar Observer M1


Pred­ná ka­me­ra Eyecar Ob­server M1 je fakt špe­cia­li­ta. Mon­tu­je sa na čel­né sklo auto­mo­bi­lu po­mo­cou špe­ciál­ne­ho dr­žia­ka a v prí­pa­de va­mi ne­za­vi­ne­nej ne­ho­dy pos­ky­tu­je ne­na­hra­di­teľ­né sve­dec­tvo o tom, čo sa vlas­tne sta­lo.

Ok­rem ka­me­ry je v tom­to za­ria­de­ní na­mon­to­va­ný aj tro­jo­so­vý sní­mač ak­ce­le­rá­cie a pri­jí­mač GPS. Ak je plat­ný sig­nál GPS, za­čne sa s na­hrá­va­ním dát na pa­mä­ťo­vú kar­tu SD. Pod­po­ro­va­ná ka­pa­ci­ta je 16 GB, v do­dáv­ke náj­de­te 4 GB kar­tu. Po­kiaľ sa nič nes­ta­lo, zá­zna­my na kar­te sa pre­pi­su­jú. Ak sa však nie­čo sta­ne, ne­bu­de­te chcieť úda­je pre­pí­sať a do­bre si ich ulo­ží­te. Sys­tém sa dá na­sta­viť aj tak, že sa úda­je nik­dy ne­pre­pí­šu, ale vte­dy mu­sí­te vy­mie­ňať pa­mä­ťo­vé kar­ty v za­ria­de­ní. Ak za­be­rie sní­mač ak­ce­le­rá­cie a zrý­chle­nie/spo­ma­le­nie je väč­šie ako va­mi na­sta­ve­né, zo­be­rie sa 30-se­kun­do­vý úsek pred tou­to uda­los­ťou a na­hrá­va­jú sa 2 mi­nú­ty uda­los­ti do oso­bit­né­ho prie­čin­ka, kto­rý sa ne­vy­ma­že. Vy­vo­la­nie tej­to uda­los­ti sa dá na­sta­viť ruč­ne stla­če­ním stred­né­ho tla­čid­la.
Na kar­te sa na­chá­dza špe­ciál­ny pro­gram Player, kto­rý zo­bra­zu­je v pre­hľad­nej for­me, čo sa sta­lo. Na jed­nej čas­ti obra­zov­ky vi­dí­te zá­znam ka­me­ry, na dru­hej po­zí­ciu na ma­pe (ma­py po­chá­dza­jú z Goog­lu) a vi­dí­te aj va­šu okam­ži­tú rých­losť a úda­je zo sní­ma­ča ak­ce­le­rá­cie. Tak­to si veľ­mi pres­ne zdo­ku­men­tu­je­te, čo sa pres­ne sta­lo, a je to pre vás uži­toč­ný dô­kaz sved­čia­ci o prie­be­hu ha­vá­rie. Rov­na­ko sa dá na­sta­viť, aby ka­me­ra na­tá­ča­la aj po vy­pnu­tí mo­to­ra vo­zid­la po je­ho za­par­ko­va­ní, čo za­se mô­že byť dô­kaz po od­cu­dze­ní vo­zid­la. Na­pá­ja­nie ka­me­ry za­bez­pe­ču­je adap­tér ur­če­ný do ci­ga­re­to­vé­ho za­pa­ľo­va­ča, ako prí­slu­šen­stvo sa dá pri­kú­piť aj exter­ná ba­té­ria. Pria­mo na za­ria­de­nie sa dá pri­po­jiť aj mo­ni­tor a mož­no si tak po­zrieť prie­beh uda­los­ti aj vte­dy, ak ne­má­te so se­bou no­te­book, ale má­te exter­ný mo­ni­tor. Sú­čas­ťou do­dáv­ky je eš­te USB čí­tač­ka pre rôz­ne ty­py pa­mä­ťo­vých ka­riet a za­ria­de­nie na mon­táž ka­me­ry a káb­la. Ok­rem vi­dea sa za­zna­me­ná­va aj audio, ro­zlí­še­nie ka­me­ry je 680 × 480 bo­dov.
Ka­me­ra Eyecar Ob­server B1 pra­cu­je veľ­mi po­dob­ne, ale ok­rem pred­nej ob­sa­hu­je aj za­dnú ka­me­ru, kto­rá je k cen­trál­nej čas­ti pri­po­je­ná po­mo­cou káb­la. V do­dáv­ke je ká­bel dl­hý oko­lo 6 me­trov a pred­ná ka­me­ra exis­tu­je v šty­roch rôz­nych fa­reb­ných vy­ho­to­ve­niach.

Zdroj: IT News
http://www.itnews.sk/produkty/foto-video/2011-01-27/c137930-pcr-netradicne-kamery-do-auta-eyecar-observer-m1

Eyecar Observer M1 - čierna skrinka do auta.
Kamera zaznamenáva priebeh jazdy pomocou prednej kamery. Záznam sa ukladá na SD kartu.

Kamera zaznamená prípadnú kolíziu počas vašej jazdy, haváriu, zaznamenáva video aj počas parkovania (zaznamená prípadných zlodejov). Zaznamenáva video a audio, má zabudovaný GPS modul. Podporuje SD karty až do kapacity 16GB. Konštantné nahrávanie - nemusíte meniť kartu, pokiaľ sa počas vašej jazdy nič nestalo. Záznam sa automaticky bude premazávať. Vy sami rozhodnete, ktorú časť záznamu si chcete ponechať, resp. presunúť na iné médium ešte pred premazaním. Funkcia konštantného nahrávania sa dá zakázať a v tom pripade sa uchová každý záznam. Kamera však bude vyžadovať ďalšiu SD kartu pre nový záznam jazdy. Voliteľný externý monitor umožňuje okamžité premietanie záznamu.
EyeCar Observer je určená vodičom, ktorí trávia veľa času za volantom, taxikárom, vodičom hromadnej dopravy, kamionistom, obchodným zástupcom, vodičom štátnej správy atď.

V prípade kolízie, nehody, vykradnutia atď budete mať presný záznam o čase, GPS pozícii vozidla, jeho rýchlosti a budete mať obrazový aj zvukový záznam udalosti.

Vlastnosti:
Kamera - 2CH CMOS senzor, 1,3M pixel
Video - 680 x 480
Audio - zabudovaný mikrofón
GPS - zabudovaný GPS modul
G-senzor - 3-osový otrasový senzor
Forma záznamu - SD karta (priložená 4 GB)
Napájanie - DC 5V, napájanie cez cigaretový zapaľovač auta DC 12V - DC 24Vzpět>>

 
  © DISKUS s. r.o. 2008
SK / EN
design: ČeskýWebServis